Avem nevoie de un Cadru european adecvat pentru femeile rome supuse unei duble discrimin?ri, etnice ?i de gen
Miercuri, 27 Martie 2013 16:02

Europarlamentarul Minodora Cliveti (PSD), membru al Comisiei pentru drepturile femeii ?i egalitate de ?anse a fost numit? în aceasta s?pt?mân?, raportor din partea sociali?tilor ?i democra?ilor europeni, din Parlamentul European, pe raportul din proprie ini?iativ? al acestei comisii privind „Aspectele de gen ale Cadrului european aferent strategiilor de incluziune na?ional? a popula?iei Rome”.

De-a lungul ultimilor ani, institu?iile Uniunii Europene ?i agen?iile de profil ?i-au canalizat eforturile din ce în ce mai mult asupra situa?iei drepturilor omului privind aceast? minoritate în Europa. Discriminarea ?i abuzurile împotriva romilor r?mân totu?i la scar? larg? ?i nici un guvern european nu poate pretinde ca a înregistrat un deplin succes în protejarea drepturilor omului, ale membrilor acestor minorit??i. Raportul din proprie ini?iativ? al Comisiei pentru drepturile femeii ?i egalitate de ?anse se concentreaz? asupra situa?iei specifice ?i delicate a femeilor rome, care sunt adesea expuse discrimin?rii multiple ?i intersectoriale pe motive de gen ?i origine etnic? ?i a accesului limitat al acestora la educa?ie, ocuparea for?ei de munc?, s?n?tate, servicii sociale ?i luarea deciziilor. Discriminarea poate ap?rea în cadrul societ??ii într-un context de cre?tere a rasismului anti-romi, dar, de asemenea ?i în cadrul comunit??ilor lor, pe motiv de gen. Femeile rome sunt supuse  unui  risc mai mare decât femeile non-rome, de a fi expuse la toate formele de violen?? împotriva femeilor ?i anume violen?a domestic?, traficul de persoane, prostitu?ia, tocmai din cauza existen?ei   obstacolelor suplimentare în exercitarea drepturilor omului, determinate de lipsa incluziunii sociale, accesul la educa?ie, informa?ie, s?n?tate.

Acest raport este o ocazie foarte bun? nu numai s? analiz?m problemele specifice ale aceste categorii de popula?ie, femeile de etnie Rom?, dar ?i s? contribuim la îmbun?t??irea/ diversificarea mijloacelor pentru consolidarea unui Strategii europene privind popula?ia Rom?. În acela?i timp este o oportunitate de a face mai bine cunoscute problemele specifice ale acestei etnii, opiniei publice ?i de a contribui  în acest fel la solu?ionarea acestora într-un cadru european, cu solu?ii europene”, a declarat eurodeputatul Minodora Cliveti