Europarlamentarul Minodora Cliveti a reac?ionat la declara?ia ministrului olandez pentru Afaceri Sociale
MarĹŁi, 20 August 2013 15:06

Ca urmare a declara?iei f?cute de ministrul olandez pentru Afaceri Sociale,  Lodewijk Asscher, prin care acesta solicit? m?suri europene pentru a face fa?? efectelor nedorite ale migra?iei pe pia?a muncii ce vor ap?rea odat? cu ridicarea restric?iilor din 2014, în special a muncitorilor care provin din centrul ?i estul Europei, europarlamentarul Minodora Cliveti, membr? a Comisiei “Ocuparea for?ei de munc? ?i afaceri sociale” a reac?ionat ?i a trimis scrisori c?tre José Manuel Barroso, Pre?edintele Comisiei Europene ?i László Andor, Comisarul pentru ”Ocuparea for?ei de munc?, afaceri sociale ?i incluziune”, prin care critic? aceast? atitudine ?i cere Comisiei Europene s? nu urmeze aceste sugestii. ”Am aflat cu surprindere faptul c? ministrul olandez pentru Afaceri Sociale va solicita institutirea unui cod portocaliu privind circula?ia for?ei de munc? în spa?iul comunitar. Înc? înainte de a afla r?spunsul dumneavoastr? oficial, sunt convins? c? îl cunosc, ?i acesta nu poate fi decât unul care s? corespund? principiilor declarate ale  Uniunii Europene în materie de for?? de munc? ?i anume: libera circula?ie a lucr?torilor cet??eni europeni, garantarea drepturilor acestora pe întreg parcursul procesului de munc?, combaterea ?omajului în rândul tinerilor cu o component? special? privind garan?ia pentru tineret, eliminarea discrimin?rilor de tot felul în procesul muncii.
În plus, cunosc la fel de bine ca ?i dumneavoastr? ?i sus?in cu t?rie necesitatea înfiin??rii unei pie?e unice europene a for?ei de munc? menit? a folosi în mod judicious ?i plenar ?i a evita risipirea for?ei de munc?, a preg?ti speciali?ti punctual pe domenii de interes, pentru a armoniza specializarea cadrelor cu nevoile pie?ei muncii europene.

De asemenea, v? reamintesc c? în conformitate cu prevederile tratatului unional, Comisia European? a declarat cu fermitate (între altele, ?i în r?spunsul pe care mi l-a  oferit la întrebarea legat? de interzicerea accesului muncitorilor români în unele state membre)  c? orice tip de discriminare a lucr?torilor  români va înceta la data de 31 decembrie 2013 ?i nici un stat membru nu va mai putea invoca nici un motiv pentru restric?ionarea pie?ei sale de munc? fa?? de români.

De aceea, în calitate de eurodeputat român, membr? a Comisiei „Ocuparea for?ei de munc? ?i afaceri sociale”, v? solicit s? da?i un r?spuns clar, f?r? echivoc acestei solicit?ri a ministrului olandez, în sensul deciziilor ?i m?surilor europene pe care deja le-am invocat ?i s? nu permite?i nici un fel de derogare de la acestea.” a men?ionat în scrisorile sale europarlamentarul Minodora Cliveti.

De asemenea, europarlamentarul român i s-a adresat în scris ?i pre?edintei Comisiei pentru “Ocuparea for?ei de munc? ?i afaceri sociale” din cadrul Parlamentului European, Pervenche Berčs, care este o constant? ap?r?toare a drepturilor lucr?torilor europeni, c?reia i-a cerut sprijin în acest demers.