Joi, 15 August 2013 08:17

Europarlamentarul Minodora Cliveti semnaleaz? 3 oportunit??i de stagii pentru tinerii români în cadrul Parlamentului European, Comisiei Europene ?i Ombudsmanului European.

Stagiile remunerate Robert Schuman în cadrul Parlamentului European se adreseaz? absolven?ilor de studii universitare iar scopul lor este de a le permite stagiarilor s? î?i completeze cunostin?ele dobândite în timpul studiilor ?i s? se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu aceea a Parlamentului European. Durata stagiilor este de 5 luni, în fiecare an existând dou? perioade de începere a stagiilor, pentru anul viitor acestea sunt 1 Martie 2014, pentru care înscrierile vor începe pe 15 August 2013 (termen limit? 15 Octombrie 2013), ?i 1 Octombrie 2014, pentru care înscrierile se vor desf??ura între 15 Martie 2014 ?i 15 Mai 2014. Stagiile Robert Schuman includ stagiile cu op?iunea general? (aplican?ii trebuie s?  dovedeasc? redactarea unei lucr?ri scrise substan?iale în cadrul studiilor universitare sau pentru o publica?ie ?tiin?ific?) ?i stagiile Robert Schuman cu op?iunea jurnalism (aplican?ii trebuie s?  dovedeasca experien?? profesional?, fie prin articole publicate, fie prin înscrierea în asocia?ia jurnali?tilor dintr-un stat membru al UE, fie printr-o diplom? în jurnalism recunoscut? în statele membre ale UE sau în statele candidate la aderare).

Comisia European? ofer? tinerilor absolven?i universitari stagii pe o durat? de cinci luni care au loc la Bruxelles sau Luxembourg. În aceast? perioad? se fac înscrieri pentru stagiile cu data de începere 1 martie 2014. Termenul pentru depunerea cererilor este 30 August la prânz. Stagiarul va efectua aproximativ acelea?i sarcini ca func?ionarii „administratori” la început de carier?, cum ar fi compilarea de informa?ii ?i documenta?ie, organizarea unor grupuri de lucru, forumuri, audieri publice ?i reuniuni, preg?tirea de  rapoarte ?i r?spunsuri la întreb?ri, participarea la întâlniri de grup, clasificarea ?i revizia lingvistic? a textelor etc.

Ombudsmanul European ofer? stagii de dou? ori pe an, în special absolventilor de drept. Stagiile au loc fie la Strasbourg, fie la Bruxelles, în functie de nevoile biroului. În aceasta perioad? se fac înscrieri pentru stagiile cu data de începere 1 ianuarie 2014 iar data limit? de  înscriere este 31 August.  Aceste stagii au o durat? minim? de 4 luni care poate fi extins? pân? la maxim 12 luni, la alegerea Obdusmanului. Stagiarii din cadrul biroului Ombudsmanului trebuie s?  aib? o foarte bun? cunoa?tere a limbii engleze. Prin urmare, candidaturile trebuie depuse în englez?.
Toate aceste 3 tipuri de stagii sunt remunerate iar valoarea subven?iei este stabilit? anual de Biroul pentru stagii ?i depinde de constrângerile bugetare. Cu titlu informativ, cuantumul bursei în 2013 este de 1,213.55 EUR pe lun?.

Mai multe informa?ii, precum ?i formularele online, le pute?i ob?ine urmând link-urile:
Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/007cecd1cc/Traineeships.html
Comisia European?
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
Ombudsmanul European
http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/document.faces/en/3460/html.bookmark

„Consider c? tinerii români trebuie s? fie informa?i ?i s? profite de oportunit??ile aferente calit??ii lor de cet??eni europeni. De aceea adresez invita?ia cona?ionalilor mei interesa?i de aceste stagii de preg?tire finana?ate de UE s? ac?ioneze”, a declarat europarlamentarul român.