MarĹŁi, 02 Iulie 2013 21:11

Minodora Cliveti - interviu AgerpresAutoumilirea ?i autocritica nu sunt arme care s? ne ajute în parcursul nostru european, afirm?, într-un interviu acordat AGERPRES, europarlamentarul social-democrat Minodora Cliveti. În eventualitatea unui viitor mandat de eurodeputat, printre principalele ei obiective se afl? "un buget mai bun pentru proiectele europene române?ti, mai ales pentru dezvoltare ?i crearea de locuri de munc? acas?, dar ?i pentru mobilitate educa?ional? ?i profesional? pentru români". De asemenea, Minodora Cliveti î?i dore?te ca "România s? fie cunoscut? a?a cum merit?".

"Asta nu numai pentru statutul ??rii în plan european, dar, mai ales, pentru recâ?tigarea încrederii românilor în propria lor ?ar? ?i în propriul lor destin. A? vrea ca, în 2019, românii s? fie con?tien?i c? merit? un loc stabil în Europa, nu frunta? înc?, dar nici la finalul listei europene, ?i s? se comporte ca atare. Autoumilirea ?i autocritica nu sunt arme care s? ne ajute în parcursul nostru european", afirm? europarlamentarul.

AGERPRES: A?i preluat mandatul de europarlamentar acum mai bine de un an. V-a?i prezentat public bilan?ul, dar cu siguran?? oamenii ar vrea s? ?tie concret cu ce s-a îmbun?t??it via?a lor ca urmare a activit??ii în PE.
Minodora Cliveti: Am venit în PE cu dorin?a de a folosi instrumentele europene ?i savoir faire-ul european în scopul ajut?rii românilor ?i României. Consider c? asta este, în general, menirea unui reprezentant al oamenilor, ales de ace?tia. Am avut ocazia s? m? bat efectiv, al?turi de colegii mei din PSD, pentru români, în cele câteva luni de dup? preluarea puterii de c?tre actualul guvern, când în PE exista o atmosfer? mai curând nefavorabil? ??rii, lipsa de informare sau chiar reaua-credin?? a unora dintre parlamentari fiind evidente. Am explicat zile în ?ir ce ?i cum s-a întâmplat, ne-am convins colegii de juste?ea m?surilor luate ?i am asistat cu bucurie la schimbarea de atitudine.
Mi-am reprezentat regiunea, concet??enii b?c?uani, prin ac?iunea "Bac?ul salut? Europa", prima de acest gen.
Am participat la numeroase dezbateri în PE pe teme majore: cartea alb? a pensiilor, ?omajul în rândul tinerilor, s?n?tate (problema cancerului, extrem de prezent în zona din care vin - Moldova), s?r?cia (regiunea de nord-est este cea mai s?rac? din Europa) etc, vorbind despre realit??i române?ti. Oricât ar p?rea de ciudat, exist? înc? un mare grad de necunoa?tere a acestor realit??i la nivel european ?i, dac? ne gândim c? m?surile care se iau sunt generale, e clar c? este nevoie ca problemele române?ti s? fie luate în considera?ie când se ia decizia care prive?te ?i România. AGERPRES: A?i f?cut ?i o campanie dedicat? românilor din Canada.
Minodora Cliveti: Am f?cut ?i fac în continuare o adev?rat? campanie de ridicare a vizelor pentru români în Canada, am adresat întreb?ri Comisiei Europene în leg?tur? cu tratamentul discriminatoriu al românilor în unele ??ri europene ?i am avut chiar bucuria s? v?d o postare pe net: "Mul?umesc, Minodora Cliveti", f?cut? de un român din Anglia în acest sens.

AGERPRES
: Dac? am vorbit de succese, este corect s? abord?m ?i opusul. Care ar fi principala nerealizare?
Minodora Cliveti: Lipsa de timp ?i faptul c? am preluat un cadru de activitate prestabilit, în sensul c? a trebuit s? preiau comisiile în care era membr? colega mea Rovana Plumb. Sunt comisii sociale în care am muncit cu tragere de inim? ?i folos (având în vedere num?rul mare de rapoarte atribuite), dar mi-a? fi dorit s? fiu membru ?i într-o comisie cu specific juridic (eu fiind avocat), acolo unde se iau decizii majore, cu impact direct, poate mai pu?in comprehensibil pentru oameni, dar extrem de importante.

AGERPRES: Pentru majoritatea cet??enilor romani, Parlamentul European înseamn? o sum? de decizii, de directive sau rezolu?ii care poart? doar un num?r, f?r? s? ?tim cu ce ne afecteaz?. Ne-a?i putea explica pe scurt ce face de fapt un europarlamentar ?i de ce este necesar s? trimitem reprezentan?i în Parlamentul European?
Minodora Cliveti: Parlamentul European a devenit un factor esen?ial în luarea de decizii europene, este partener cu Comisia European? în negocieri, voteaz? oameni în diferite posturi importante (ombudsmanul european se voteaz? s?pt?mâna aceasta) ?i, mai ales, bugetul UE. Pentru România, ca ?i pentru orice alt stat, bugetul atribuit este o chestiune esen?ial? ?i aici parlamentarii se implic? direct. Deputa?ii români sunt repartiza?i pe grupuri politice. În actualul parlament, grupul cel mai numeros este cel de dreapta, PPE, ?i asta se vede în deciziile care se iau de c?tre Parlament ?i care nu sunt cele mai bune din punctul de vedere al cet??enilor europeni. Astfel, se v?d mai multe decizii în favoarea b?ncilor, a angajatorilor, pentru austeritate etc, în timp ce noi, cei din grupul socialist, facem presiuni pentru reducerea m?surilor de austeritate, pentru garantarea depozitelor popula?iei, pentru reducerea ?omajului, sprijinirea IMM-urilor. Într-un recent raport, de pild?, grupul PPE s-a opus la ideea de înfiin?are a unui Observator European pentru locuin?e sociale, ceea ce va afecta politica european? în materie.

AGERPRES: Care sunt planurile dvs pentru perioada de pân? la finele mandatului?
Minodora Cliveti: Vreau s? duc cu bine la cap?t activitatea de raportor în cele peste 12 rapoarte la care lucrez. Dificult??ile în aceast? activitate ?in de diferen?ele în abordarea subiectelor de c?tre europarlamentarii care fac amendamente sau de orientarea politic? în materie a grupurilor politice. Fiecare raportor reprezint? un grup politic, Europa ?i ?ara sa, de regul? în ordine invers?, ceea ce mi se pare normal, de aceea apar, inerent, deosebiri. De pild?, în raportul privind situa?ia femeilor roma, lupta cea mai grea care se d? este aceea de combatere a stereotipurilor unora dintre colegi din ??ri care nu au, tradi?ional, experien?a convie?uirii cu aceast? minoritate ?i, de aceea, au idei preconcepute, de cele mai multe ori gre?ite.
Vreau, de asemenea, s? m? achit de sarcina de a organiza în PE o expozi?ie de prezentare a Chinei, împreun? cu reprezentanta chinez? la Bruxelles, ca urmare a bunelor rela?ii pe care europarlamentarii PSD le au cu aceast? reprezentan??. China este o prezen?? extrem de activ? la Bruxelles, am participat la mai multe evenimente organizate de aceast? ?ar? ?i consider c?, împreun? cu colegii mei din PSD, facem tot ce depinde de noi pentru a contribui la consolidarea bunei rela?ii pe care România o construie?te în prezent cu China, prin vizita primului-ministru ?i cre?terea afacerilor chineze în România.

AGERPRES: A?i 'atacat' ?i problema migra?iei minorilor în Europa...
Minodora Cliveti: Am ini?iat o conferin?? în PE în care vom dezbate, împreun? cu Daciana Sârbu ?i colegi din Italia ?i Spania, problema complicat? a migra?iei minorilor în Europa. Ne propunem s? analiz?m nu numai consecin?ele asupra copiilor români produse de plecarea p?rin?ilor acestora din România, dar ?i efectele traiului acestor copii, împreun? cu p?rin?ii lor, în ??rile de destina?ie. Pentru c? mobilitatea profesional? nu are numai efecte pozitive, ci ?i negative, influen?ând în m?sur? considerabil? mica fiin?? uman? care este copilul român, scos din mediul s?u obi?nuit ?i nevoit s? se adapteze la un climat uneori neprietenos.

AGERPRES: Inten?iona?i s? mai candida?i?
Minodora Cliveti: Da, îmi doresc s? am un mandat complet. Asta îmi va permite s? aleg comisiile ?i delega?iile în care voi dori s? activez, desigur ?i în func?ie de nevoile României ?i ale delega?iei PSD. Un mandat de cinci ani îmi va permite s? ajut un num?r mult mai mare de cet??eni romani s? viziteze Bruxelles-ul, luând astfel cuno?tin?? de activitatea Parlamentului European, s? ini?iez mai multe dezbateri ?i, mai ales, s? îmi intensific demersurile pentru România, zona Moldovei ?i pentru români.

AGERPRES: Care ar fi proiectele mari pentru un eventual viitor mandat complet în Parlamentul European?
Minodora Cliveti: Schengen, dac? asta nu se întâmpl? în toamna acestui an, sfâr?itul MCV, un buget mai bun pentru proiectele europene române?ti (mai ales pentru dezvoltare ?i crearea de locuri de munc? acas?, dar ?i pentru mobilitate educa?ional? ?i profesional? pentru români), dar, mai mult decât orice, simt nevoia s? fac mai mult pentru c? România s? fie cunoscut? a?a cum merit?. Asta nu numai pentru statutul ??rii în plan european, dar, mai ales, pentru recâ?tigarea încrederii românilor în propria lor ?ar? ?i în propriul lor destin. A? vrea ca, în 2019, românii s? fie con?tien?i c? merit? un loc stabil în Europa, nu frunta? înc?, dar nici la finalul listei europene, ?i s? se comporte ca atare. Autoumilirea ?i autocritica nu sunt arme care s? ne ajute în parcursul nostru european.

AGERPRES: Sunte?i o militant? activ? pentru egalitatea de gen. România are deficien?e la acest capitol?
Minodora Cliveti: România este o ?ar? paradoxal? din acest punct de vedere: avem unele dintre cele mai bune legi în materie - un text special în Constitu?ie (al c?rui coautor sunt), legea egalit??ii de ?ans?, legea concediului parental, legea privind combaterea violen?ei în familie, legi privind incriminarea traficului de persoane, etc, avem cadru institu?ional, cu toate acestea aplicabilitatea acestor legi este redus?. R?mânem printre ??rile în care violen?a împotriva femeilor este mare, concilierea vie?ii de familie cu cariera este apanajul aproape exclusiv al femeilor (ceea ce duce la venituri mai mici ?i pensii mai mici pentru acestea), imaginea femeii în mass-media este prea des discriminatorie, sunt înc? prea pu?ine femei în posturi de conducere, inclusiv în corpurile alese. Explica?ia acestei situa?ii este una, dup? p?rerea mea: aderarea la UE ne-a determinat s? schimb?m legisla?ia, realitatea româneasc? ne?inând pasul cu aceasta. Sigur, de multe ori, prin lege se schimb? ?i "moravurile", dar în acest domeniu sensibil, guvernat de mentalit??i vechi, de tradi?ii ancestrale, care este egalitatea între femei ?i b?rba?i, legile noi trebuie înso?ite de m?suri adiacente. Din fericire, avem o societate civil? activ? în domeniu, femeile se afirm? din ce în ce mai mult în business, în Guvern, în Parlament, deci exist? speran?e.

AGERPRES: Când vor putea românii s? circule în Canada f?r? vize?
Minodora Cliveti: Curând, sper din toat? inima. ?ansa a f?cut s? fiu foarte repede cooptat? în delega?ia PE care a întreprins vizita sa anual? în Canada în toamna trecut?. Ne-am întâlnit cu numero?i membri ai Parlamentului canadian (între care exist? ?i un deputat de origine român?) cu care am dezb?tut problema acordului UE - Canada ?i, de fiecare dat?, am invocat necesitatea intr?rii în normalitate a cet??enilor români, care, de?i cet??eni europeni egali cu to?i ceilal?i, nu au dreptul de a intra, asemeni acelora, în Canada f?r? vize. Parlamentarii canadieni ne-au întors vizita la Bruxelles în prim?vara aceasta ?i senatorul Tilson, pre?edintele comitetului pentru emigra?ie, ?i-a prevenit colegii despre existen?a unei deputate Minodora Cliveti, care "o s? cear? iar??i s? ridic?m vizele pentru români". L?sând de o parte latura simpatic? a replicii sale, da, asta am f?cut. Sigur, nu spun c? românii vor circula mâine f?r? vize în Canada, dar sunt semne bune, mai ales c? ?i SUA a declarat c? inten?ioneaz? s? î?i schimbe regimul de vize pentru români.

AGERPRES: Ave?i câteva proiecte care privesc tinerii. Cum vede?i problema ?omajului în rândul lor? Cum st? România la acest capitol comparativ cu ??rile UE?
Minodora Cliveti: ?omajul tinerilor este tem? european? a anului 2013, dup? p?rerea mea. ?i afirm c? cel mai intens s-a implicat în aceast? problem? Comisia pentru ocupare, din care fac parte, care a organizat numeroase dezbateri, la care au participat foarte mul?i tineri. În urma deciziilor luate în comisie, "Ini?iativa pentru tineri", declara?ie de inten?ie a Comisiei Europene, prin care se dorea ca fiecare tân?r sub 25 de ani, în prima faz?, apoi sub 30 de ani în a doua faz?, s? aib? un loc de munc? imediat dup? terminarea ciclului educa?ional a devenit "Garan?ia pentru tineri", document al Comisiei pentru ocupare, care a solicitat fonduri pentru aceste scopuri. ?i urmarea a fost c?, acum dou? zile, pre?edintele Van Rompuy (n.r. - pre?edintele Consiliului European) a declarat c? s-au deblocat ?i rezervat 6 miliarde euro în acest scop, urmând s? se mai acorde înc? 2 miliarde euro. Deci, statele membre vor beneficia de aceast? sum? numai în scopul combaterii ?omajului celor care termin? ciclul educa?ional.
România cunoa?te un ?omaj al tinerilor mai redus decât media european?, dar asta nu înseamn? c? nu va folosi fondurile care îi vor reveni pentru a reduce ?i mai mult acest ?omaj. Tinerii români trebuie s? fie ajuta?i s? se califice în domenii cerute de pia?a muncii interne ?i europene, s? fie serio?i ?i competitivi. Citeam recent c? mai bine de jum?tate din angajatorii europeni se plâng de lipsa de cadre tinere bine preg?tite profesional. Tinere?ea este vârsta frumuse?ii, a bucuriei, dar trebuie s? fie ?i a construirii unei baze profesionale solide, de care depinde tot parcursul profesional al vie?ii. Ai carte ai parte ?i cum î?i a?terni a?a dormi sunt proverbe române?ti, s? nu le d?m uit?rii. Eu nu îmi doresc altceva decât ca tinerii români s? fie aprecia?i profesional acas? sau în restul Europei ?i s? tr?iasc? o via?? demn? muncind pe salarii bune, corespunz?toare gradului lor de preg?tire profesional?.

AGERPRES: Cum este privit? România în PE?
Minodora Cliveti: Acum mult mai bine decât anul trecut. Schimb?rile politice majore din vara anului 2012 au creat foarte multe dezbateri în PE. Multe voci ne-au criticat, unele cu bun?-credin??, altele nu. Datoria noastr? a fost s? explic?m c? tot ce s-a petrecut acas? a fost constitu?ional, legal ?i necesar, ?i c? cei mai mul?i dintre românii de acas? ne-au sus?inut. Am convins în cele din urm?. A contat enorm atitudinea Guvernului, a primului-ministru Victor Ponta care a avut în?elepciunea de a accepta din partea CE ?i unele cereri nedrepte, pentru a dezamorsa situa?ia, înr?ut??it? ?i de "euro-colegii" din PDL ?i care a r?spuns cu deschidere maxim? tuturor solicit?rilor partenerilor europeni. Un moment esen?ial l-a reprezentat ?i dezbaterea din plen cu privire la raportul MCV. To?i parlamentarii USL am cerut ridicarea acestui mecanism de verificare a României, în timp ce europarlamentarii PDL au apreciat rolul de "medicament" al acestuia în vindecarea "derapajului democratic din România". M-am întrebat atunci, retoric, pe cine reprezint? ace?ti europarlamentari în PE, pentru c? era clar c? nu erau acolo pentru români ?i România.

AGERPRES: ?i momentul în care candidatul român a trecut de audierea pentru Curtea European? de Arbitraj?
Minodora Cliveti: Am mai dep??it un moment nepl?cut când candidatul român pentru Curtea European? de Arbitraj a trecut de audierea în comisia de specialitate a PE cu o majoritate de numai un vot (voturile contra fiind augmentate gra?ie acelora?i europarlamentari PDL, membri sau suplean?i în comisie), dar am reu?it în plen un vot bun, noi, cei din USL, f?când lobby pentru domnul Pufan ?i pentru România. Am constatat cu acest prilej înc? o dat? cât de mult conteaz? rela?iile personale cu al?i eurodeputa?i pentru rezolvarea unor probleme ale ??rii ?i asta cred c? este menirea unui europarlamentar român - s? fac? tot ce îi st? în putin?? pentru ?ara s? ?i nu împotriva acesteia.
Felul cum evolueaz? situa?ia României se vede clar ?i din vizitele pe care premierul nostru le face ?i personalit??ile cu care se întâlne?te. Recenta întâlnire cu cancelarul Angela Merkel este un eveniment politic de maxim? importan?? pentru noi, apropierea de laburi?tii britanici, întâlnirea cu pre?edintele Fran?ei - sunt semne bune. Cum tot atât de important este turneul destinat asigur?rii viitorului energetic al ??rii, pe care primul-ministru îl desf??oar? în prezent ?i care are menirea de a face din România un stat care s? stea drept în Europa ?i în lume. Iar noi, aici, în PE, ne facem datoria în cadrul acestui proces esen?ial pentru România. AGERPRES/(AS - autor: Mario Cre?u, editor: Andreea Rotaru)