Ziua Europei, sarbatorita la Consiliul Judetean Bacau
Duminică, 12 Mai 2013 22:05

Ziua Europei a fost marcata la Bacau printr-o actiune comuna organizata de europarlamentaru Minodora Cliveti si Consiliul Judetean Bacau, la care au participat autoritati locale: presedinta Curtii de Apel Bacau, seful Politiei judetului,medici, profesori,decidenti politici, reprezentanti ai TSD, dar si un numar important de elevi ai liceelor bacaune.

A fost o punere fata in fata a problemelor tinerilor europeni, inclusiv bacauani,cu tinerii insisi si cu cei in masura sa le rezolve. Nu a fost o expunere de laude,ci o prezentare realista a unor adevaruri:starea educatiei si perspectivele tinerilor nostri,starea lor de sanatate, starea infractionalitatii juvenile,a unor fenomene prezente in realitatea bacauana si europeana,precum consumul de droguri, traficul de persoane,somajul tinerilor.Tinerii au vorbit despre viitor,cum e si firesc,au dovedit realism si incredere in gasirea de solutii mai bune pentru ei si pentru societatea romaneasca,in general.S-a vorbit despre nevoia mai mare  de implicare a acestora in treburile comunitatii,in realizarea de contacte mai substantiale cu tinerii din alte tari,in rolul alesilor locali, nationali, europeni in rezolvarea problemelor tinerilor.

A fost o dezbatere buna, utila, mai ales pentru mine, ca europarlametar. Imi doresc ca rezultatele concursului de eseuri pe teme europene sa decida o componenta realista a grupului de elevi care vor vizita in toamna Bruxelles drept premiu pentru castigarea acestui concurs.Si imi mai doresc sa pot face mai mult pentru tinerii bacauani, care merita cu prisosinta toata grija si tot interesul nostru.

Ziua Europei, sarbatorita la Consiliul Judetean Bacau

Pre?edintele Drago? Benea a participat ast?zi, al?turi de europarlamentarul Minodora Cliveti, de oameni politici ?i elevi ai liceelor b?c?uane, la un eveniment dedicat zilei de 9 mai, Ziua Europei.

Dezbaterea s-a grefat în principal pe tineri, rolul, importan?a ?i problemele acestora la nivel european dar ?i na?ional ?i local. Pentru c?, a?a dup? cum afirma Hannes Swoboda, pre?edintele S&D Group din Parlamentul European, într-un mesaj trimis special pentru acest eveniment, ”tinerii reprezint? aproape o cincime din popula?ia Europei. Ei sunt prezentul ?i viitorul ?i o bogat? surs? de dinamism în societ??ile noastre”.

Parafrazând-o pe Dna Androulla Vassiliou, Comisar European pentru Educa?ie, Cultur?, Multilingvism ?i Tineret, se poate spune c? cea mai trainic? ?i durabil? investi?ie în perioada 2014 – 2020 este investi?ia în educa?ia ?i perfec?ionarea tinerilor.
Referindu-se la politicile Uniunii Europene pentru segmentul de tineret, Minodora Cliveti a subliniat c?, ”pentru perioada 2014-2020, la nivel european, se dore?te continuarea ?i îmbun?t??irea programelor deja cunoscute în cadrul Strategiei pentru Tineret, programe ce vizeaz? intensificarea mobilit??ii studen?ilor, cre?terea num?rului parteneriatelor dintre institu?iile de înv???mânt, încurajarea studiului limbilor str?ine, promovarea conceptelor de cet??enie activ?, solidaritate ?i incluziune social? pentru to?i tinerii”.

Multe dintre aceste proiecte au fost implementate cu succes atât la nivel na?ional cât ?i local.
La nivel comunitar exist? programele ”Tineret în ac?iune 2007-2013”, Erasmus, sau Comenius. Fiecare dintre acestea urm?re?te s? dezvolte printre tineri un sim? de r?spundere, de ini?iativ?, interes fa?? de ceilal?i, participare civic? ?i implicare activ? la nivel local, na?ional ?i european.
Îns?, în pofida eforturilor privind educa?ia ?i integrarea tinerilor în societate, Europa se confrunt?, înc?, cu o problem? grav? – ?omajul în rândul tinerilor. În prezent, peste cinci milioane de tineri din Uniunea European? sunt ?omeri, ceea ce înseamn? c? unul din cinci tineri de pe pia?a muncii nu î?i poate g?si un loc de munc?. Tinerii întâmpin? dificult??i în a g?si un loc de munc?, în contextul cre?terii ?omajului. În unele state membre ale UE, rata ?omajului în rândul tinerilor poate atinge 40 %. Aceast? comunicare indic? faptul c?, în total, 7,5 milioane de persoane cu vârste cuprinse între 15 ?i 24 de ani nici nu lucreaz? ?i nici nu urmeaz? studii sau cursuri de formare profesional?.

De?i ?omajul este ridicat, multe posturi r?mân vacante. Aceast? situa?ie indic? o incompatibilitate pe pia?a muncii în UE. În acest context, ”este necesar un mai mare suport pentru programele de consiliere voca?ional? care s? permit? fiec?rui tân?r s? se orienteze, din punct de vedere profesional astfel încât, la terminarea unei forme de înv???mânt s? poat? fi integrat pie?ei muncii”, a mai afirmat Minodora Cliveti.

La rândul s?u, pre?edintele Drago? Benea a afirmat disponibilitatea institu?iei pe care o reprezint?, a Consiliului Jude?ean Bac?u de a-?i l?rgi aria de implicare în activit??ile de suport destinate tinerilor. ”Este adev?rat c?, referindu-ne la exerci?iul bugetar, în perioada 2007-2013, programele pentru tineri aproape au lipsit. Din aceast? perspectiv? ne dorim ca perioada 2014-2020 s? aduc? o îmbun?t??ire vizibil?, fie c? este vorba despre proiecte ?i programe pentru tineret sau despre parteneriate între institu?iile administra?iei publice locale ?i centrale, dedicate acestui segment. Desigur, problemele tinerilor sunt complexe. Cum ar fi, de pild?, consumul de etnobotanice. Dar, m? bucur s? pot constata c? nu ne rezum?m la a constata problema ?i atât. În ultimii ani am participat la numeroase ac?iuni ini?iate de ONG-uri ?i autorit??i publice locale care sunt foarte active ?i implicate, fie ?i în condi?iile unei legisla?ii înc? destul de neclare în acest domeniu. M-a? gândi, de asemenea, ?i la o propunere legislativ?, prin care voluntariatul (?i este un aspect pozitiv c?, în Bac?u, exist? mul?i tineri implica?i în astfel de activit??i) s? fie recunoscut ca vechime pe cartea de munc?. Dup? cum afirmam, probleme exist? dar, în egal? m?sur?, exist? ?i solu?ii”, a concluzionat pre?edintele Drago? Benea, exprimându-?i întregul suport pentru proiectele destinate tinerilor.