Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 18 - 22 februarie 2013
Luni, 25 Februarie 2013 11:28

ACTIVITATE PE COMISII

EMPL

 • a depus 3 amendamente pe Raportul privind "Accesul la îngrijire pentru grupurile vulnerabile";
 • a depus 7 amendamente pe Raportul privind "Locuin?ele sociale din Uniunea European?".

ENVI

- a colaborat impreuna cu alti europarlamentari la pregatirea amendamentelor pe Rapoartele privind:

 • Propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 510/2011 pentru a defini modalit??ile de realizare a obiectivului prev?zut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 produse de vehiculele utilitare u?oare noi;
 • Propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 pentru a defini modalit??ile de realizare a obiectivului prev?zut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi.

FEMM

 • a depus 11 amendamente pe Raportul de opinie privind "Obiectivele de dezvoltarea ale mileniului - definirea cadrului de după 2015", pe care doamna Minodora Cliveti este raportor din umbra din partea Grupului politic S&D;
 • a depus 3 amendamente pe Raportul privind "Propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane".

ALTE ACTIVITATI

 • a participat  la PES Women  Statutory meeting;
 • a participat la evenimentul organizat de EASL cu tema: "Understanding the burden of Liver Disease - Why urgent action is needed " gazduit de dl. europarlamentar Stephen Hughes;
 • s-a intalnit cu dl. Marcelo Vollmann, reprezentant al grupului Renault/Dacia si cu dl. Nicholas Hodac, reprezentant al Ford Europe, pentru a discuta pe tema Propunerilor de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 510/2011 pentru a defini modalit??ile de realizare a obiectivului prev?zut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 produse de vehiculele utilitare u?oare noi si de autoturismele noi;
 • s-a intalnit cu dl. Ignacio Socías, director general al „The Family Watch” si director pe probleme de comunicare si relatii internationale al "International Federation for Family Development".

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

- a dat un comunicat de presa: "Promisiuni privind includerea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen pe agenda Consiliului din martie 2013", in urma scrisorii primite din partea doamnei Lucinda Creighton, Ministrul de Stat pentru Afaceri Europene din Irlanda, ca urmare a demersurilor facute de doamna europarlamentar pe langa colegii irlandezi cu privire la aderarea Romaniei la Spatiul Schengen.

 
Raport activitate 04-07 februarie 2013, STRASBOURG
Vineri, 08 Februarie 2013 09:31
ACTIVITATE IN SESIUNEA PLENARA

- a depus 10 explicatii de vot pe urmatoarele rapoarte:

 • Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orient?rile pentru politicile de ocupare a for?ei de munc? ale statelor membre;
 • Raport referitor la planul de punere în aplicare pentru parteneriatul european pentru inovare privind îmb?trânirea activ? ?i în condi?ii bune de s?n?tate;
 • Proiect de raport referitor la responsabilitatea social? a întreprinderilor: promovarea intereselor societ??ii ?i calea c?tre o redresare durabil? ?i favorabil? incluziunii;
 • Proiect de raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea for?ei de munc? ?i aspecte sociale în Analiza anual? a cre?terii pe 2013;
 • Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea European? ?i Statele Unite ale Americii în temeiul articolului XXIV alineatul (6) ?i al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife ?i Comer? (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria ?i ale României în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea European?;
 • Raport referitor la îmbun?t??irea accesului la finan?are al IMM-urilor;
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind nivelul sonor al autovehiculelor;
 • Propunere de rezolutie privind preg?tirile pentru cea de-a 16-a Conferinte a partilor la Conventia CITES (COP 16);
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind transparen?a m?surilor care reglementeaz? pre?urile medicamentelor de uz uman ?i includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigur?ri de s?n?tate;
 • Intrebare orala privind eliminarea si prevenirea oricaror forme de violenta impotriva femeilor si fetelor.

- a depus o declaratie scrisa pe tema " Preg?tirile Uniunii Europene pentru Conven?ia-cadru a ONU privind schimb?rile climatice (COP 19)".

ACTIVITATE PE COMISII

EMPL
- a depus un amendament pe Opinia referitoare la Raportul privind "Probleme constitutionale ale unei guvernante pe mai multe niveluri in Uniunea Europeana".

FEMM
- a prezentat in cadrul grupului de lucru Raportul "O agenda pentru pensii adecvate, sigure si viabile" pe care este raportor din partea grupului politic S&D, in vederea votarii lui in cadrul Comisiei FEMM.

ALTE ACTIVITATI

- a participat la masa rotunda organizata de dl. europarlamentar Catalin Ivan cu tema "Capitala Europeana a Culturii".
- a dat 2 comunicate de presa cu privire la:

 • decizia Comisiei Europene de a declansa procedura de infringement impotriva Regatului Unit pentru tratamentul incorect acordat muncitorilor romani aflati in acest stat european;
 • combaterea traficului de fiinte umane.

- a acordat 2 interviuri:

 • postului de radio Radio Romania International cu privire la decizia Comisiei Europene de a declansa procedura de infringement impotriva Regatului Unit pentru tratamentul incorect acordat muncitorilor romani aflati in acest stat european;
 • postului de radio EuradioNantes din Franta referitor la chestionarul online lansat de Comisia Europeana pentru consultari puublice cu privire la "Programele de distribuire a laptelui si a fructelor in scoli".

 

 
Raport de activitate Strasbourg 14-17 ianuarie 2013
Luni, 21 Ianuarie 2013 16:18

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

- a avut o interventie in plen pe Proiectul de raport con?inând recomand?ri adresate Comisiei privind informarea ?i consultarea lucr?torilor, anticiparea ?i gestionarea restructur?rilor
- a depus 12 explicatii de vot pe:

 • Raportul con?inând recomand?ri adresate Comisiei privind informarea ?i consultarea lucr?torilor, anticiparea ?i gestionarea restructur?rilor
 • Raportul referitor la contribu?ia reamenaj?rii urbane la cre?terea economic? în cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene
 • Raportul referitor la optimizarea rolului dezvolt?rii teritoriale în cadrul politicii de coeziune
 • Raportul referitor la Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, implementare ?i aplicare
 • Raportul referitor la Strategia Uniunii Europene pentru Cornul Africii
 • Intrebare orala privind Garan?ia pentru tineret
 • Declaratiile Consiliului si Comisiei Europene - Victimele incendiilor care au avut loc recent în fabricile de textile, în special în Bangladesh
 • Raportul referitor la rolul politicii de coeziune a UE ?i al actorilor s?i în punerea în aplicare a noii politici energetice europene
 • Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului interimar de stabilire a unui cadru pentru un Acord de parteneriat economic între state din Africa de Est ?i de Sud, pe de o parte, ?i Comunitatea European? ?i statele sale membre, pe de alt? parte
 • Declara?ia Comisiei Europene cu privire la punerea în aplicare a Acordului interimar de parteneriat economic (AIPE) între Comunitatea European? ?i statele din Africa de Est ?i de Sud, tinand cont de situa?ia actual? din Zimbabwe
 • Raportul referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European si a Consiliului privind clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor periculoase (reformare)
 • Recomandarea referitoare la decizia Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adi?ional Nagoya-Kuala Lumpur privind r?spunderea ?i repararea prejudiciului, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea

- a depus declaratia scrisa pe tema " Programul activit??ilor Pre?edin?iei irlandeze"
- a semnat Rezolutia privind "Violenta impotriva femeilor in India"

ACTIVITATE PE COMISII

EMPL

- a fost numit raportor din umbra pe Raportul din proprie initiativa privind implementarea Directivei Consiliului 2000/78/EC din 27 noiembrie 2000 stabilind cadrul general pentru egalitatea de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
- a participat la Sedinta Extraordinara a Comisiei EMPL unde au fost analizate cele doua rapoarte pe care dna Cliveti este raportor din umbra : "Asocierea tarilor si teritoriilor de peste mari cu Uniunea Europeana", "Impactul crizei economice asupra egalitatii de gen"

FEMM

- a participat la sedintei pregatitoare a Comisiei FEMM unde a prezentat in calitate de raportor situatia votului amendamentelor primite de la colegii europarlamentari, aferente celor doua opinii privind Descarcarea de gestiune 2011
- prezentarea prealabila a amendamentelor pe care d-na europarlamentar le va introduce in calitate de raportor din partea socialistilor pe avizul comisiei FEMM, aferent raportului din comisia EMPL "CARTE ALB? - O agend? pentru pensii adecvate, sigure ?i viabile"

ACTIVITATE GRUP POLITIC

- a participat la sedintele Delegatiei Romaniei si ale grupului politic S&D

ALTE ACTIVITATI

- a dat 2 comunicate de presa cu privire la :

 • raspunsul dat de Comisia Europeana la intrebarea scrisa adresata Comisiei privind situatia cadrelor medicale din Romania
 • raspunsul dat de Comisia Europeana la intrebarea scrisa adresata Comisiei cu privire la situatia liberei circulatii a cetatenilor romani

- a acordat un interviu pentru Radio Romania International cu privire la:

 • raspunsurile date de Comisie la intrebarile scrise adresate privind situatia cadrelor medicale din Romania si situatia liberei circulatii a cetatenilor romani
 • scrisoarea deschisa adresata Delegatiei Irlandeze si Germane din cadrul Parlamentului European pe tema sustinerii aderarii Romaniei la Spatiul Schengen
 • prioritatile de activitate pe primul trimestru al anului 2013

- s-a intalnit cu Mr. Maurits Bruggink, Seldia Executive Director (The European Direct Selling Association) si Mrs. Daniel Gerber (Senior Advisor EU Affairs) in vedererea urmatorului eveniment din PE de pe data de 19-21 Februarie cu tema Women Entrepreneurship

 
Miercuri, 09 Ianuarie 2013 16:13

Oficiul European pentru Selec?ia de Personal a deschis competi?ia pentru pozi?ia de Asistent în domeniile audit, financiar sau contabilitate ?i economic sau statistic?. Termenul limit? pentru înscrieri este 22 Ianuarie 2013 la ora 12:00 CET. Candidatul trebuie s? îndeplineasc? condi?iile profesionale men?ionate în procedura de înscriere ?i s? cunosc? foarte bine cel pu?in una dintre urm?toarele 3 limbi europene: Englez?, Francez? sau German?.

Mai multe detalii despre aceast? competi?ie ?i procedura de înscriere g?si?i accesând urm?torul link: http://europa.eu/epso/2012/assistants/index_en.htm

 
Stagii in cadrul Comisiei Europene
MarĹŁi, 08 Ianuarie 2013 16:11

A început perioada de înscriere pentru stagiile în cadrul Comisei Europene cu perioada de desf?surare a stagiului între 1 Octombrie 2013 ?i 28 Februarie 2014. Acestea se adreseaz? în principal tinerilor absolven?i de universitate, f?r? a-i exclude pe cei care – în cadrul programului de înv??are de-a lungul vie?ii - au ob?inut recent o diplom? universitar? ?i se afl? la începutul unei noi cariere profesionale. Candidatul trebuie s? cunosca foarte bine cel pu?in una dintre urm?toarele 3 limbi: Englez?, Francez? sau German?. Aceste stagii sunt pl?tite, indemniza?ia fiind în jur de 1,100 euro, pe lânga aceast? sum? se vor rambursa ?i cheltuielile de c?l?torie. În aceast? sum? sunt incluse ?i asigurarea de s?n?tate ?i cea pentru accidente la locul de munc?. Termenul limit? de înscriere este 31 Ianuarie 2013.

Mai multe informa?ii precum ?i procedura de înscriere g?si?i accesând urm?torul link: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

 
Raport de activitate 18 mai( data inceperii mandatului) - 31 decembrie 2012
Miercuri, 19 Decembrie 2012 14:07

In calitate de membra a comisiilor pentru ocuparea fortei de munca, a comisiei pentru mediu,sanatate publica si siguranta alimentara si a comisiei pentru drepturile femeilor si egalitate de gen din Parlamentul European, am participat la dezbaterile acestora si:

- am depus 130 amendamente pe 34 rapoarte dezbatute in Comisii
- am fost numita raportor din parte grupului politic S&D pe 5 rapoarte ce urmeaza a fi discutate in Comisii:

 • Cartea alba a pensiilor - o agenda pentru pensii adecvate, sigure si viabile
 • Decizia Consiliului privind asocierea tarilor si teritoriilor de peste mari cu Uniunea Europeana
 • Descarcarea de gestiune a bugetului general alocat problematicii de gen pentru anul 2011
 • Descarcarea de gestiune a bugetului alocat Insitutului European pentru Egalitate de Gen pe anul 2012
 • Impactul crizei economice asupra egalitatii de gen si a drepturilor femeilor

- am adresat Comisiei Europene 5 intrebari in scris

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLENARA

- am avut o prezenta de 100% la sedintelor plenare
- am avut 38 interventii in sedintele plenare: 32 explicatii de vot si 6 declaratii scrise
- am sustinut si cosemnat 6 motiuni de rezolutie
- am sustinut 9 declaratii scrise

DELEGATII

- am participat la delegatia Parlamentului European in Canada unde am pledat pentru ridicarea vizelor pentru cetatenii romani
- am participat la delegatia Comisiei pentru drepturile femeii si egalitatii de gen in Irlanda,stat care va prelua presedintia UE  la inceputul anului 2013, unde am pledat pentru sustinerea de principiu de catre Irlanda a intrarii Romaniei in spatiul Schengen

ALTE ACTIVITATII

- am organizat vizita a 110 bacauani la Parlamentul European
- am informat opinia publica despre activitatea mea prin numeroase comunicate de presa
- am acordat  interviuri jurnalistilor romani si straini

 
Concluziile Consiliului European - 13-14 decembrie 2012
Duminică, 16 Decembrie 2012 14:51

Consiliul European a convenit asupra unei foi de parcurs pentru finalizarea uniunii economice ?i monetare, pe baza unei mai mari integr?ri ?i a unei solidarit??i consolidate. Acest proces va demara prin finalizarea, consolidarea ?i punerea în aplicare a noii guvernan?e economice consolidate, precum ?i prin adoptarea mecanismului de supraveghere unic ?i a noilor norme privind redresarea ?i rezolu?ia ?i privind garantarea depozitelor. Acesta va fi finalizat prin instituirea unui mecanism unic de rezolu?ie. În cadrul reuniunii Consiliului European din iunie 2013 vor fi analizate în continuare o serie de alte chestiuni importante, referitoare la coordonarea reformelor na?ionale, dimensiunea social? a UEM, fezabilitatea ?i modalit??ile contractelor onvenite în comun pentru competitivitate ?i cre?tere, precum ?i mecanismele de solidaritate ?i m?surile menite s? promoveze aprofundarea pie?ei comune ?i protejarea integrit??ii acesteia . Pe parcursul întregului proces, vor fi asigurate legitimitatea ?i responsabilitatea democratice.
Consiliul European a lansat lucr?rile referitoare la semestrul european 2013 pe baza analizei anuale a cre?terii, efectuat? de Comisie. Consiliul European a decis s? lanseze lucr?rile referitoare la dezvoltarea în continuare a politicii de securitate ?i ap?rare comune a UE ?i va reveni la aceast? chestiune în decembrie 2013.

Citeşte mai mult... [Concluziile Consiliului European - 13-14 decembrie 2012]
 
MarĹŁi, 04 Decembrie 2012 10:02

Întrebarea cu solicitare de r?spuns scris adresat? Comisiei
Articolul 117 din Regulamentul de procedur? Minodora Cliveti (S&D)

În ultimii ani România a pierdut circa un sfert dintre medicii ?i cadrele medicale medii, care, folosind dreptul la libera circula?ie în spa?iul european, au preferat s? munceasc? în ??ri din vestul Europei ?i în afara Uniunii Europene, acolo unde sunt mult mai bine pl?ti?i. De asemenea, acest fenomen s-a constatat ?i în cazul altor state membre UE.

În plus, plecarea lor este încurajat? de diverse agen?ii care recruteaz? aceste categorii profesionale indiferent de vârst?, ba chiar preferându-i pe cei mai în vârst?, deci experimenta?i.

Formarea acestor cadre se face în institu?ii publice, finan?ate de stat, cu mari eforturi na?ionale. Pacien?ii români sunt obliga?i s? apeleze la tot mai pu?ini medici (ceea ce poate încuraja corup?ia) mai pu?in califica?i sau la medici tot mai ocupa?i, îngrijirea s?n?t??ii în spitale sau ambulatoriu devenind practic prohibitiv? pentru mul?i români.

De?i în acest domeniu politica na?ional? a fiec?rui stat membru este suveran?, fiind vorba totu?i de un stat membru UE, nu crede Comisia c? ar trebui f?cut? o analiz? la nivel european ?i g?site solu?ii europene pentru compensarea statelor membre care-?i pierd personalul calificat în domeniul medical ?i asigurarea egalit??ii de ?anse pentru to?i cet??enii s?i în domeniul îngrijirii s?n?t??ii?

Citeşte mai mult... []
 
Raport de activitate 29 octombrie - 22 noiembrie 2012, Minodora Cliveti
Vineri, 23 Noiembrie 2012 22:58

ACTIVITATE PE COMISII

EMPL

- a participat la sedinta extraordinara a Comisiei EMPL care i-a avut ca invitati pe Ministul de Finante al Greciei, Giannis Stournaras si Ministrul Muncii, Securitatii Sociale si Bunastarii din Grecia, Ioannis Vroutsis privind situatia economica si sociala a Greciei;
- a participat la sedinta Biroului Intergrupului Sindicatelor la nivel european unde au fost analizate guvernanta economica si riscurile azbestului asupra sanatatii la locul de munca;
- a participat la sedinta Grupului Orizontal de Lucru "C - Modelul Economic si Social" unde s-a analizat studiul privind cresterea economica anuala pe 2013;
- participare si interventie la seminarul organizat de Grupul S&D, Sindicatele la nivel european si societatea civila privind "Informarea, consultarea si anticiparea restructurarii",
- a paricipat la masa rotunda privind "Egalitatea pentru pacientii cu cancer si alte boli cronice in Europa" unde a avut o prezentare cu tema: "Cum afecteaza cancerul viata femeilor la locul de munca si necesitatea unei legislatii UE care sa le protejeze";
- a adresat doua intrebari scrise Comisiei Europene privind: "Situatia cadrelor medicale din Romania" si ''Situatia lucratorilor de tip "A2" in Regatul Unit";
- a fost numita raportor din partea Grupului S&D pe raportul privind "Impactul crizei economice asupra egalitatii de gen".

ENVI

- a participat la sedinta grupului de lucru S&D din cadrul Comisiei ENVI de pregatire a pozitiei grupului in vederea audierii comisarului desemnat Tonio Borg
- a participat la sedinta extraordinara ENVI pentru prezentarea candidatului Tonio Borg la functia de Comisar pe Sanatate si Protectia Consumatorului
- a participat la workshop-ul cu tema "Un mecanism al Uniunii de Protectie Civila"
- a depus amendamente pe Proiectul de Raport referitor la protectia sanatatii publice impotriva perturbatorilor endocrini, Proiectul de Raport referitoe la imbatranirea activa si in conditii bune de sanatate, Proiectul de Raport referitor la opimizarea avantajelor obtinute de pe urma masurilor UE in domeniul mediului cresterea increderii prin ameliorarea cunostintelor si a capacitatii de reactie

FEMM

- in calitate de raportor al opiniei "Descaracarea de gestiune pe anul 2011", pe care Comisia pentru egalitate de gen si drepturile femeii trebuie sa o dea Comisiei pentru Control bgetar, d-na europarlamentar a avut o serie de intilniri si consultari cu persoane din staful comisiei (FEMM), in vederea elaborarii acestei opinii
- a participat la evenimentul organizat de membrii comisiei FEMM si semnatarii declaratiei scrise privind "Combaterea violentei impotriva femeilor". Declaratia s-a lansat in PE, deoarece la data de 25 noiembrie s-a sarabatorit Ziua internationala privind combaterea violentei impotriva femeilor"
- a participat la evenimentul organizat de d-na Zita Gurmai impreuna EWL (European Women's Lobby)  privind lansarea ," Declaratiei 50/50 ", prin care s-a cerut o promovare egala  a incluziunii femeilor la nivele de conducere, in vederea alegerilor europene care vor avea loc in 2014.
- a fost nominalizata ca raportor din partea socialistilor si democratilor in cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeii pe opinia "Obiectivele de dezvoltare ale mileniului care definesc cadrul post 2015".

Citeşte mai mult... [Raport de activitate 29 octombrie - 22 noiembrie 2012, Minodora Cliveti]
 
Vineri, 19 Octombrie 2012 15:46

In 2012 celebram cea de-a 20-a aniversare a pietei unice a Uniunii Europene. Astazi, mai mult de 500 milioane de europeni beneficiaza de aceasta imensa piata fara granite.

Piata unica a adus numeroase beneficii tangibile producatorilor: o paleta mai larga de produse, preturi mai scazute datorita unei piete mai competitive, oportunitati de calatorie si munca in cadrul UE, accesul la o piata enorma pentru afaceri si o mai buna protectie a consumatorilor.

La cererea Parlamentului European, Comisia Europeana a creat o lista cu principalele 20 de preocupari ale cetatenilor si ale intreprinderilor, pe baza rezultatelor consultarii publice. Comisia Europeana nu a oferit raspunsuri realiste la aceste preocupari. Prin urmare, in acest document, grupul S&D raspunde la principalele10 preocupari ale cetatenilor Uniunii Europene.

In ceea ce priveste viziunea noastra despre noua Europa sociala, noi luptam pentru o abordare care pune oamenii pe primul loc, nu pietele. Suntem convinsi ca piata unica ofera inca un mare potential neexploatat pentru crestere economica si coeziune sociala, dar vrem sa schimbam perceptia conform careia piata unica este doar despre economie. Prin urmare, raspunsurile noastre la aceste preocupari pun oamenii in centrul pietei unice, iar aceasta abordare ar trebui sa fie obiectivul tuturor institutiilor Uniunii Europene.

Citeşte mai mult... []
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 Următor > Sfârşit >>

Pagina 5 din 6