Marţi, 18 Martie 2014 18:12

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

- interventii in plen sub forma de explicatii scrise de vot pe:

 • Raport referitor la aspectele legate de ocuparea for?ei de munc? ?i la aspectele sociale ale rolului ?i activit??ii troicii (BCE, Comisia ?i FMI) în ??rile din zona euro care particip? la program;
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind protec?ia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date (Regulament general privind protec?ia datelor);
 • Raport referitor la evaluarea ?i stabilirea priorit??ilor pentru rela?iile UE cu ??rile din Parteneriatul estic;
 • Raport interimar referitor la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European;
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind protec?ia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de c?tre autorit??ile competente în scopul prevenirii, identific?rii, investig?rii sau urm?ririi penale a infrac?iunilor sau al execut?rii pedepselor ?i la libera circula?ie a acestor date;
 • Raport referitor la evaluarea justi?iei în ceea ce prive?te justi?ia penal? ?i statul de drept;
 • Raport referitor la egalitatea dintre femei ?i b?rba?i în Uniunea European? – 2012;
 • Raport referitor la Raportul din 2013 privind cet??enia UE - Cet??eni ai UE: drepturile dumneavoastr?, viitorul dumneavoastr?;
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice ?i private asupra mediului;
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de ser?;
 • Raport referitor la patrimoniul gastronomic european: aspecte culturale ?i educative
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind accesul la resursele genetice ?i distribuirea corect? ?i echitabil? a beneficiilor care rezult? din utilizarea acestora în Uniune;
 • Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de la Nagoya referitor la accesul la resursele genetice ?i distribuirea corect? ?i echitabil? a beneficiilor care rezult? din utilizarea acestora la Conven?ia privind diversitatea biologic?;
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind prevenirea utiliz?rii sistemului financiar în scopul sp?l?rii banilor ?i finan??rii terorismului;
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului de modificare a Directivei 1999/37/CE privind documentele de înmatriculare pentru vehicule;
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate intern?, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea poli?ieneasc?, prevenirea ?i combaterea criminalit??ii ?i gestionarea crizelor.

- depunere declaratie scrisa pe Raportul referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind m?surile de facilitare a exercit?rii drepturilor conferite lucr?torilor în contextul liberei circula?ii a lucr?torilor.

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC

 • participare la sedintele preparatorii ale grupului politic S&D;
 • participare la grupurile de lucru S&D din cadrul Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale si Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor.

COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa cu titlul „Comisarul Reding recunoaste ca a criticat Romania in lipsa unui mecanism institutional care sa constate incalcarile statului de drept”;
 • comunicat de presa cu titlul „Adoptarea cadrului legal privind protectia drepturilor cetatenilor europeni in contextul liberei circulatiei”.