Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 18 - 21 noiembrie 2013 STRASBOURG - ROMANIA
MarĹŁi, 26 Noiembrie 2013 16:24

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

- interventii in plen sub forma de explicatii scrise de vot pe:

 • Propunerea de Rezoluie depus? pe baza întreb?rii cu solicitare de r?spuns oral B7-0524/2013 referitoare la Comunicarea Comisiei intitulat? „Consolidarea dimensiunii sociale a uniunii economice ?i monetare”
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimb?ri sociale ?i inovare social?
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind Fondul social european ?i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind dispozi?iile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare regional? ?i obiectivului referitor la investi?iile pentru cre?tere economic? ?i ocuparea for?ei de munc? ?i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de instituire a ac?iunii „ERASMUS PENTRU TO?I”: Programul Uniunii pentru educa?ie, formare, tineret ?i sport
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind Programul pentru cercetare ?i formare al Comunit??ii Europene a Energiei Atomice (2014-2018) de completare a Programului-cadru pentru cercetare ?i inovare Orizont 2020
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nuclear?
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind instituirea unui program pentru mediu ?i politici climatice (LIFE)
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de modificare a anumitor acte normative din domeniul statisticilor privind agricultura ?i pescuitul
 • Recomandarea referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a amendamentului la articolele 25 ?i 26 din Conventia privind protectia ?i utilizarea cursurilor de ap? transfrontaliere ?i a lacurilor internationale
 • Raportul referitor la pozi?ia Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2013 al Uniunii Europene pentru exerci?iul financiar 2013, sec?iunea III – Comisia
 • Raportul referitor la pozi?ia Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2013 al Uniunii Europene pentru exerci?iul financiar 2013, sec?iunea III – Comisia
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativ?”
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cet??eni”
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind Fondul de coeziune ?i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societ??ilor cotate la burs? ?i m?suri conexe

ACTIVITATE PE COMISII

 • participare la reuniunea extraordinara a Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL)
 • participare la reuniunea comuna a Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL) si a Comisiei pentru afaceri economice si monetare (ECON) la un dialog economic ?i schimb de opinii cu privire la analiza anual? a cre?terii cu participarea dlui Olli Rehn, vicepre?edinte al Comisiei Europene ?i comisar responsabil pentru afaceri economice ?i monetare ?i moneda euro, si a dlui László Andor, comisar responsabil pentru ocuparea for?ei de munc?, afaceri sociale ?i incluziune

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC

 • participare la sedintele preparatorii ale grupului politic S&D
 • prezentare in cadrul sedintei grupului de lucru S&D din cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) a punctului de vedere privind Raportul referitor la m?surile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D

ALTE ACTIVITATI

 • participare la decernarea Premiului Sakharov Malalei Yousafzai pentru dârzenia de care a dat dovad? în lupta pentru recunoa?terea accesului egal la educa?ie pentru fetele tinere din Pakistan ?i de pretutindeni
 • participare la Conferin?a Organiza?iei Femeilor Social Democrate din Suceava pe tema „În siguran??, Împotriva Violen?ei”, care a avut ca scop adoptarea unei rezolu?ii pentru sprijinirea „Conven?iei asupra Prevenirii ?i Combaterii Violen?ei împotriva Femeilor ?i a Violen?ei Domestice”.

COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa cu titlul „Bugetul si egalitatea de gen pe masa Parlamentului European”, in urma votarii in cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg a unei serii de rapoarte extrem de importante pentru functionarea viitoare a Uniunii Europene
 • comunicat de presa cu titlul „Parlamentul European aproape de tinerii nostri prin masuri concrete!”, in urma votarii in cadrul sesiunii plenare a Palamentului European de la Strasbourg, a raportului privind “Programul - Erasmus pentru toti”