Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 24 - 27 februarie 2014 STRASBOURG
Luni, 03 Martie 2014 15:03

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

- interventii in plen sub forma de explicatii scrise de vot pe:

 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ??rilor ter?e ai c?ror resortisan?i trebuie s? de?in? viz? pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre ?i a listei ??rilor ter?e ai c?ror resortisan?i sunt exonera?i de aceast? obliga?ie;
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ??rilor ter?e ai c?ror resortisan?i trebuie s? de?in? viz? pentru trecerea frontierelor externe ?i a listei ??rilor ter?e ai c?ror resortisan?i sunt exonera?i de aceast? obliga?ie
 • Rezolu?ia Parlamentului European referitoare la viitorul politicii UE în materie de vize;
 • Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea for?ei de munc? ?i aspecte sociale în Analiza anual? a cre?terii pentru 2014;
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind condi?iile de intrare ?i ?edere a resortisan?ilor ??rilor ter?e pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesional? remunerat? ?i neremunerat?, servicii de voluntariat ?i munc? au pair;
 • Raport referitor la exploatarea sexual? ?i prostitu?ia - impactul acestora asupra egalit??ii de gen;
 • Raport referitor la cel de al 7-lea ?i cel de al 8-lea raport intermediar al Comisiei privind politica de coeziune a UE ?i raportul strategic 2013 privind implementarea programului 2007-2013;
 • Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orient?rile pentru politicile de ocupare a for?ei de munc? ale statelor membre;
 • Raport referitor la proiectul de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind ordinul european de anchet? în materie penal?;
 • Raport con?inând recomand?ri adresate Comisiei privind reexaminarea mandatului european de arestare;
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind înghe?area ?i confiscarea beneficiilor provenite din s?vâr?irea de infrac?iuni în Uniunea European?;
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane;
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului de apropiere a legisla?iilor statelor membre cu privire la m?rci (reformare);
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind Agen?ia Uniunii Europene pentru cooperare ?i formare în materie de aplicare a legii (Europol) ?i de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI ?i 2005/681/JAI ale Consiliului;
 • Raport referitor la m?surile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii;
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege ?i a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce prive?te fabricarea, prezentarea ?i vânzarea tutunului ?i a produselor aferente;
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind instituirea unui program „S?n?tate pentru cre?tere economic?”, al treilea program multianual de ac?iune a UE în domeniul s?n?t??ii pentru perioada 2014-2020;
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispozi?ie pe pia?? ?i utilizarea produselor biocide în ceea ce prive?te anumite condi?ii de acces pe pia??;
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 pentru a defini modalit??ile de realizare a obiectivului prev?zut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi;
 • Raport con?inând recomand?ri adresate Comisiei privind combaterea violen?ei împotriva femeilor.

 

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC

 • participare la sedintele preparatorii ale grupului politic S&D;
 • prezentare in cadrul sedintei grupului de lucru S&D din cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) a punctului de vedere privind forma finala a Raportului referitor la m?surile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D.

 

ALTE ACTIVITATI

 • participare la sedinta solemna a Plenului Parlamentului European avandu-l ca invitat special dl. Miloš Zeman, pre?edintele Republicii Cehe.

 

COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa cu titlul „Relatia UE - Elvetia in impas pe fondul liberei circulatii a cetatenilor”, in urma dezbaterilor din Plenul Parlamentului European cu privire la declaratiile Consiliului si ale Comisiei Europene in legatura cu relatiile UE – Elvetia;
 • comunicat de presa cu titlul „Dezvoltarea zonelor pescaresti si recunoasterea rolului femeilor in pescuit si acvacultura”, in urma votarii in Plenul Parlamentului European a Raportului referitor la masurile specifice luate in cadrul politicii comune in domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii;
 • comunicat de presa cu titlul „Cetatenii moldoveni nu mai au nevoie de vize pentru UE”, in urma aprobarii in Plenul Parlamentului European a Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 539/2001, care stabileste situatia regimului vizelor impuse resortisantilor din state terte.