MarĹŁi, 08 Aprilie 2014 08:02

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

 • interventie in plen in cadrul dezbaterii privind politica externa si de securitate comuna a UE, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D pe raportul referitor la abordarea global? a Uniunii Europene ?i consecin?ele acesteia asupra coeren?ei ac?iunii sale externe;
 • interventii in plen sub forma de explicatii scrise de vot pe:
  • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro;
  • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind trialurile clinice cu medicamente de uz uman ?i de abrogare a Directivei 2001/20/CE;
  • Raport referitor la desc?rcarea de gestiune pentru execu?ia bugetului Agen?iei Europene pentru S?n?tate ?i Securitate în Munc? aferent exerci?iului financiar 2012;
  • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de stabilire a unor m?suri privind pia?a unic? european? a comunica?iilor electronice ?i de realizare a unui continent conectat ?i de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE ?i 2002/22/CE ?i a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 ?i (UE) nr. 531/2012;
  • Recomandare adresat? Consiliului, Comisiei ?i Serviciului European de Ac?iune Extern? referitoare la rolul radiodifuziunii în promovarea UE ?i a valorilor sale;
  • Raport referitor la evaluarea intermediar? a Programului de la Stockholm;
  • Raport referitor la desc?rcarea de gestiune pentru execu?ia bugetului Autorit??ii Europene de Asigur?ri ?i Pensii Ocupa?ionale aferent exerci?iului financiar 2012;
  • Raport referitor la Raportul special nr. 25/2012 al Cur?ii de Conturi Europene: S-au instituit instrumente în vederea monitoriz?rii eficacit??ii finan??rii acordate prin Fondul social european pentru lucr?torii în vârst??;
  • Raport referitor la desc?rcarea de gestiune pentru execu?ia bugetului Funda?iei Europene de Formare aferent exerci?iului financiar 2012;
  • Raport referitor la desc?rcarea de gestiune pentru execu?ia bugetului Oficiului European de Poli?ie aferent exerci?iului financiar 2012;
  • Raport  referitor la desc?rcarea de gestiune pentru execu?ia bugetului Eurojust aferent exerci?iului financiar 2012;
  • Raport referitor la desc?rcarea de gestiune pentru execu?ia bugetului Funda?iei Europene pentru Îmbun?t??irea Condi?iilor de Via?? ?i de Munc? aferent exerci?iului financiar 2012;
  • Raport referitor la desc?rcarea de gestiune pentru execu?ia bugetului Institutului European pentru Egalitatea de ?anse între Femei ?i B?rba?i aferent exerci?iului financiar 2012;
  • Raport referitor la desc?rcarea de gestiune pentru execu?ia bugetului Agen?iei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exerci?iului financiar 2012;
  • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind dispozitivele medicale ?i de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 ?i a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009;
  • Raport referitor la desc?rcarea de gestiune pentru execu?ia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Form?rii Profesionale aferent exerci?iului financiar 2012;
  • Raport referitor la Abordarea global? a UE ?i consecin?ele acesteia asupra coeren?ei ac?iunii sale externe;
  • Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European ?i a Consiliului privind Anul european al dezvolt?rii (2015);
  • Raport referitor la desc?rcarea de gestiune pentru execu?ia bugetului Observatorului European pentru Droguri ?i Toxicomanie aferent exerci?iului financiar 2012;
  • Raport referitor la desc?rcarea de gestiune pentru execu?ia bugetului Agen?iei Europene pentru Medicamente aferent exerci?iului financiar 2012;
  • Raport referitor la desc?rcarea de gestiune pentru execu?ia bugetului Autorit??ii Europene pentru Siguran?a Alimentar? aferent exerci?iului financiar 2012;
  • Raport referitor la desc?rcarea de gestiune pentru execu?ia bugetului Agen?iei Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exerci?iului financiar 2012;
  • Raport referitor la desc?rcarea de gestiune pentru execu?ia bugetului Agen?iei Europene de Mediu aferent exerci?iului financiar 2012;
  • Raport referitor la desc?rcarea de gestiune pentru execu?ia bugetului Agen?iei pentru Cooperarea Autorit??ilor de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exerci?iului financiar 2012;
  • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de ser? în cadrul Comunit??ii în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord interna?ional privind aplicarea unei m?suri unice mondiale bazate pe pia?? pentru emisiile generate de avia?ia interna?ional?;
  • Raport referitor la propunerea de directiv? a Consiliului de modificare a Directivei 2009/71/EURATOM de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nuclear? a instala?iilor nucleare;
  • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licen?e FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea European?;
  • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de stabilire a unor dispozi?ii pentru gestionarea cheltuielilor privind lan?ul alimentar, s?n?tatea ?i bun?starea animalelor, s?n?tatea plantelor ?i materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE ?i 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 ?i (CE) nr. 396/2005, a Directivei 2009/128/CE ?i a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 ?i de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE ?i 2009/470/CE ale Consiliului;
  • Raport referitor la propunerea modificat? de Regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce prive?te identificarea electronic? a bovinelor ?i eliminarea dispozi?iilor privind etichetarea facultativ? a c?rnii de vit? ?i de mânzat;
  • Recomandare referitoare la pozi?ia în prim? lectur? a Consiliului în vederea adopt?rii regulamentului Parlamentului European ?i al Consiliului privind nivelul sonor al autovehiculelor ?i amortizoarele de zgomot de schimb, de modificare a Directivei 2007/46/CE ?i de abrogare a Directivei 70/157/CEE.

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC

 • participare la sedintele preparatorii ale grupului politic S&D

ALTE ACTIVITATI

 • participare la dezbaterea organizata de EuranetPlus pe tema libertatii de circulatie in UE
 • participare la conferinta pe tema „Abordarea cererii de servicii sexuale prestate de femeile si fetele traficate in scopul exploatarii sexuale”

COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa cu titlul „Trebuie consolidat rolul femeilor in domeniul politicii externe si de securitate comuna a UE”, in urma participarii la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind politica externa si de securitate comuna a UE