Luni, 27 Ianuarie 2014 14:54

Jurnalistul american Chris Burns, moderatorul emisiunii având drept subiect ,,Temerile migra?iei în UE", a analizat împreun? cu europarlamentara român?, cu eurodeputatul britanic Stuart Agnew, membru al UKIP, ?i cu Alex Glennie, cercet?toare la Institutul pentru politici publice din Londra, situa?ia creat? în UE dup? ridicarea total? a restric?iilor pentru români ?i bulgari pe pie?ele for?ei de munc? în UE.

 

Tratatul de aderare a României ?i a Bulgariei la Uniunea European? le-a permis ??rilor UE-25 (??rile fondatoare ?i cele care au aderat la UE pân? la 1 ianuarie 2007) s? restric?ioneze temporar accesul liber al lucr?torilor români ?i bulgari pe pia?a muncii pentru a preg?ti libertatea deplin? de circula?ie a for?ei de munc? în UE. Perioada de tranzi?ie general? de ?apte ani a fost împ?r?it? în trei etape (2 plus 3 plus 2 ani). M?surile tranzitorii s-au încheiat în mod irevocabil la 31 decembrie 2013. Nou? state din UE (Austria, Germania, Olanda, Luxemburg, Malta, Fran?a, Marea Britanie, Irlanda ?i Spania) au aplicat restric?iile respective pân? în ultima zi a anului trecut.

 

,,Românii nu sunt emigran?i. Ei sunt cet??eni europeni ?i se bucur? de drepturi distincte de cele ale migran?ilor. Comisia European? ?i Consiliul au afirmat aceasta extrem de clar în declara?ia comun? din plenul Parlamentului European. Dreptul la liber? circula?ie este un drept fundamental, protejat de tratatele europene ?i trebuie respectat de toate statele membre", a subliniat Minodora Cliveti.

,,Majoritatea lucr?torilor mobili, inclusiv cei din Romania, sunt tineri, ?i acest fapt contribuie ?i la îmbun?t??irea profilului de vârst? al popula?iei statelor membre unde ace?tia lucreaz?", a spus ea.

Ea a calificat drept ''un neadev?r'' a?a-zisul ,,abuz de securitate social?" invocat de ??rile europene ce vor s? impun? restric?ii românilor privind accesul la ajutoarele sociale, neexistând date care s? confirme c? ace?tia ar atenta la sistemele sociale. În schimb, Cliveti a men?ionat faptul c? ,,românii contribuie nemijlocit ?i semnificativ la bugetul statului membru unde muncesc" .

,,Într-o perioad? în care guvernul britanic, în special, ?i-a propus s? combat? a?a-zisul "turism de binefacere", ac?iune ce se cere insistent ?i în Germania ca urmare a unui pretins ,,val mare de migran?i" presupus a veni din România ?i Bulgaria, am argumentat în aceast? dezbatere — în limita unor perioade de timp limitate acordate ca r?spunsuri — inutilitatea, nefondarea ?i chiar adversitatea unei temeri nejustificate fa?? de presupusa ,,invazie" româneasc? în Marea Britanie ori în alte ??ri din spa?iul Uniunii Europene. Doar 23 de români au intrat pan? acum în Marea Britanie. În plus, un sondaj Gallup f?cut în 2013 arat? c? 77% dintre români nu doresc s? munceasc? într-un alt stat membru UE în urm?torii doi ani ", a declarat sâmb?t?, pentru Agerpres, Minodora Cliveti.

AGERPRES (AS — autor: Cornel Cepariu, editor: Tudor Martalogu)